Filem dengan dalam bentuk bingkai tunggal atau rangkaian bingkai memanjang yang dipotong dari rol filem daD dikemas dalamjaket filem atau kemasan lain. Unit filem pada urnumnya indentik dengan satuan unit infomnasinya, misalnya satu bingkai dengan satu unit inforrnasi atau potongan yang terdiri atas beberapa bingkai juga mencerrninkan satu unit inforrnasi